Werknemer bedenkt zich; is de bedenktermijn van de vaststellingsovereenkomst verlopen?

27-01-2022 | Als een dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, leggen werkgever en werknemer de gemaakte afspraken meestal vast in een vaststellingsovereenkomst. Artikel 7:670b lid 2 BW bepaalt dat indien de arbeidsovereenkomst door middel van een schriftelijke overeenkomst wordt beëindigd, de werknemer het recht heeft deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door een schriftelijke aan de werkgever gerichte verklaring te ontbinden.